Hva gjør vi?

Nordic Evac Team jobber i områder hvor folks grunnleggende behov ikke dekkes. For å kunne utføre dette arbeidet på en best mulig måte, må vi ha etiske regler å følge.

Vi er en frivillig organisasjon og er religiøst og politisk uavhengige. Organisasjonens virksomhet er basert på evnen til å evakuere, medisinsk behandle og gi trygghet til de vi hjelper så trygt som mulig. Alle som jobber på vegne av Nordic Evac Team har et ansvar for å forvalte organisasjonens verdier som beskrevet i organisasjonens måldokumenter.

Formålet med disse etiske retningslinjene er å tydeliggjøre hvilke forventninger som stilles til organisasjonens medlemmer. Våre etiske retningslinjer bidrar til et godt arbeidsklima og skaper tillit til Nordic Evac Team som en humanitær hjelpeorganisasjon blant både sivile og militære aktører.

Nordic Evac Team-medlemmer skal ivareta likeverdig verdi for alle, uavhengig av etnisitet, kjønn, livssyn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk syn eller alder. Nordic Evac Team aksepterer ingen form for trakassering eller mobbing. Vi skal være preget av åpenhet og transparens. Fagforbundets representanter skal tilstrebe et godt, imøtekommende arbeidsklima som er preget av samarbeid, omsorg og gjensidig respekt, både innad i organisasjonen og i møte med andre.

Korrupsjon er under ingen omstendigheter tillatt og hvert av medlemmene må sørge for at de ikke inngår avtaler eller lignende som gir dem personlig økonomisk fordel. Vi har alle et ansvar for å sørge for at midlene (f.eks. materialer eller økonomiske bidrag) brukes til de formål de er ment for og på en mest mulig effektiv måte.